Openingstijden
Wij zijn geopend op

 

Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag 13.00 - 18.00 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur
Donderdag           13.00 - 18.00 uur
Vrijdag 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 12.30 uur
Zondag

gesloten

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

trademarkmegens

Voorwaarden webshop Megens Elektro

 

Megens Elektro

Scheltseweg 8

5374 EB Schaijk

Tel: 0486-462763

Fax: 0486-463867

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BTW nummer: NL-8125.84.697-b01

KvK: 16070206

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DEFINITIES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Megens Elektro": de onderneming die gedreven wordt door elektrotechnisch aannemer Jan Megens, gevestigd te Schaijk, Scheltseweg 8 5374 EB, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van 's-Hertogenbosch onder nummer 16070206;

Verkoper: Megens Elektro

 

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

 

Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

 

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

 

"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomsttussen Megens Elektro en u door of via Megens Elektro binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient tebetalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. TOEPASSELIJKHEID

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1       Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van
Megens Elektro gesloten worden en waarbij Megens Elektro partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Megens Elektro middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.

2.2       Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Megens Elektro worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Megens Elektro worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Megens Elektro ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4       Megens Elektro heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Dit wordt op de website kenbaar gemaakt. Deze voorwaarden kunnen desgewenst kosteloos aan u worden toegezonden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.1       Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro (€), exclusief BTW (19%) en exclusief overige heffingen van de overheid evenals exclusief de verzendkosten. De prijzen op de website zijn altijd onder voorbehoud. Eventuele onjuistheden kunnen na totstandkoming van de overeenkomst door Megens Elektro worden gecorrigeerd. De afbeeldingen op de website zijn niet bindend, Megens Elektro probeert dmv een afbeelding (indien beschikbaar) een voorstelling te maken van het product. Aan de afbeelding en foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2       Alle aanbiedingen gedaan op de website van Megens Elektro zijn vrijblijvend, totdatu de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Megens Elektro de aankoopprijs

van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Megens Elektro te melden.

3.3       De overeenkomst tussen Megens Elektro en u komt tot stand op het moment nadat u:

 

A.    Een bestelling heeft geplaatst op de website van Megens Elektro middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Megens Elektro op de volgende wijze;

B.    De geselecteerde producten in het mandje heeft geplaatst,

C.    Naar bestel gaat,

D.    De verzend/betalingswijze invult en de voorwaarden accepteert,

E.    Het bestelformulier volledig en correct ingevuld is,

F.    Klikt op verder de bestelling is geplaatst en u ontvangt automatisch een opdrachtbevestiging,

G.   Megens Elektro zal uw bestelling gemotiveerd weigeren als door redenen voor zijn. In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen en zal Megens Elektro u hiervan op de hoogte stellen.

 

3.4          De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

 

A.   Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;

B.    De prijs van het product;

C.   Uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer;

D.   Het bestelnummer van de overeenkomst;

E.    Het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van Megens Elektro, waar u met vragen betreffende uw bestelling terecht kan.


3.5       De overeenkomst bevat alle tussen u en Megens Elektro gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Megens Elektro.

3.6       De administratie van Megens Elektro geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Megens Elektro verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Megens Elektro verrichtte leveringen. Megens Elektro erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.7       Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour/afbesteld worden. Deze artikelen worden aan u vooraf kenbaar gemaakt op de website of middels een e-mail.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. LEVERTIJD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1       De levertijd is voor de meeste producten 48 uur na ontvangst betaling.
Mits voorradig. De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Megens Elektro. De door Megens Elektro opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2       Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Megens Elektro overschreden wordt, zal Megens Elektro u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Megens Elektro p te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Megens Elektro te melden.

4.3       De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Megens Elektro binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

4.4       Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij op de website van Megens Elektro anders is aangegeven).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. AFKOELINGSPERIODE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1       Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid
om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Megens Elektro te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Lichtbronnen zijn uitgezonderd van de afkoelingsperiode.

5.2       Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Megens Elektro. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. Lichtbronnen zijn uitgezonderd van de afkoelingsperiode.

5.3       De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Megens Elektro ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Megens Elektro binnen 14 dagen nadat Megens Elektro het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen minus de verzendkosten.

5.4       Megens Elektro behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Megens Elektro of de leverancier van het product) is beschadigd.

5.5       Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Megens Elektro schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Megens Elektro u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Megens Elektro heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
 

5.6       Creditering volgt nadat Megens Elektro de producten heeft gecontroleerd op de juiste inhoud,  alles in originele verpakking, onbeschadigd en ongemonteerd. Lichtbronnen kunnen niet geretourneerd worden. Mocht het niet aan een van deze voorwaarden voldoen dat volgt er geen of een gedeeltelijke creditering (altijd minus de verzendkosten).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. NIET GOED, GELD TERUG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1       De koper is verplicht de bestelde producten onmiddellijk bij ontvangst te
controleren en eventuele gebreken binnen 48 uur schriftelijk te melden.

 

6.2       Indien binnen 60 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden:

 

A.    u kunt Megens Elektro schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of

B.    u kunt de overeenkomst met Megens Elektro ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Megens Elektro te melden.


6.3       Indien u Megens Elektro vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Megens  Elektro terugsturen. Megens Elektro zal het product dan zo spoedig mogelijk nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Megens Elektro, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Megens Elektro niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Megens Elektro zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

6.4       Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.2 (B) ontbindt, dien u het product onmiddellijk aan Megens Elektro te retourneren. De kosten van retourzending zijn  voor rekening van Megens Elektro. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 en 6.6 is op dit artikellid van toepassing.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. OVERMACHT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.1       In geval van overmacht is Megens Elektro niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2       Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van  toeleveranciers. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig  moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. GARANTIES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.1        Op de door Megens Elektro geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. KLACHTEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.1      Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Megens Elektro serieus in behandeling worden genomen.

9.2      U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Megens Elektro (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3      Megens Elektro zal binnen 30 dagen de klacht proberen op te lossen. Megens Elektro zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten als dit niet binnen deze termijn lukt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. PRIVACY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.1      Megens Elektro zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Maar zullen de gegevens niet aan derde verstrekken. U kunt deze keuze maken als u de bestelling plaatst bij ons middels een checkbox. U kunt zich aan/afmelden middels de volgende link:

10.2      Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Megens Elektro kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.3      De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

10.4      Door het aangaan van een overeenkomst met Megens Elektro waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Megens Elektro voorhet doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.5      Indien u geen prijs stelt op het door of namens Megens Elektro doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Megens Elektro laten weten. Megens Elektro zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Megens Elektro zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Megens Elektro).


10.6      U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Megens Elektro te richten. Megens Elektro zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van u bij Megens Elektro aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Megens Elektro te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Megens Elektro zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Megens Elektro hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Megens Elektro uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.1      Op alle overeenkomsten gesloten met Megens Elektro is Nederlands recht van toepassing.

 

11.2      In het geval van een geschil dient de klant dit allereerst binnen een redelijke termijn aan Megens Elektro kenbaar te maken. Dit kan op elke schriftelijke manier, inclusief e-mail. Megens Elektro zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen.

11.3      Indien de klant van mening is dat Megens Elektro de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kan de klant binnen 3 maanden nadat Megens Elektro haar definitieve reactie op de klacht heeft gegeven, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

11.4      Degene die aan de Geschillencommissie Thuiswinkel een klacht voorlegt, is klachtengeld verschuldigd. Indien de klant geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt het klachtgeld geheel of gedeeltelijk gerestitueerd. Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3105310. Uitgebreide informatie is te vinden op

www.thuiswinkelwaarborg.nl.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elektrotechnisch aannemer Jan Megens; handelend onder de naam Megens Elektro is aangesloten bij Uneto-VNI.